Aicinājums

Par vidi, kas vieno!

Vides piekļūstamība, par ko visbiežāk neaizdomājamies savā ikdienā, var būt nopietns izaicinājums ļoti daudziem cilvēkiem, kuru spējas ir ierobežotas, pat, lai veiktu vienkāršas un, šķietami, pašsaprotamas darbības – dotos uz ārstniecības iestādi, veikalu, pie friziera vai, izmantojot sabiedrisko transportu. Tāpat, tas var attiekties uz informācijas ieguvi, svarīgu paziņojumu uztveršanu – izlasīšanu vai sadzirdēšanu.

Par piekļūstamas vides nodrošināšanu bieži vien tiek aizmirsts arī dažādos izklaides un kultūras pasākumos, un iemesli tam var būt visdažādākie – sākot ar nepieciešamību pēc papildu investīcijām vides pielāgošanai cilvēkiem ar ierobežotām spējām, beidzot ar izpratnes, zināšanu vai pat intereses trūkumu organizēt pasākumu vai aktivitātes, kuras patiesi būtu piemērotas visiem. Un, lai cik ļoti negribētos atzīt – liela daļa sabiedrības vienkārši nav gatava atrasties laikā un telpā, kur, iespējams, kādam varētu būt nepieciešama palīdzība.

Iekļaujošas sabiedrības veidošana pamatā nozīmē vienlīdzīgu attieksmi, zināšanās un praksē balstītu izpratni, kā arī – pārdomātus, mūsdienīgus un mērķtiecīgi izmantotus tehnoloģiskos risinājumus. Konferences ietvaros mēs vērsīsim uzmanību uz tehnoloģiju un pilsētvides piekļūstamības risinājumiem, kas ne tikai pilda sabiedrības iekļaušanas funkcijas, bet atbilst arī mūsdienīga dizaina vadlīnijām un estētu prasībām par vizuāli pievilcīgu un sajūtām patīkamu telpu.

Aicinot konferencē piedalīties dažādu jomu profesionāļiem, mēs vēlamies vērst uzmanību, ka iekļaujošs dizains šodien attiecas uz ikvienu jomu un skar ikvienu no mums. Ekspertiem daloties pieredzē, sasniegumos un iespējās, ikviens no pasākuma dalībniekiem varēs pārliecināties, cik ļoti liela nozīme ir iekļaujoša dizaina principu ieviešanai reālajā dzīvē, savukārt, atstumtības riskiem pakļautajām personām, tie veicina līdztiesību justies pieņemtām, iederīgām un būt tiesīgām uz līdzvērtīgu iespēju izmantošanu, atbilstoši spējām. Tas attiecīgi veicina visas plašās sabiedrības spēju pieņemt atšķirīgo un palīdzēt visiem kopā veidot iekļaujošu un saliedētu sabiedrību.

Aicinām ikvienu noskatīties konferencences “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē” lekciju ierakstus sadaļā “Video“, lai iedvesmotos, izprastu un kopā veidotu telpu, kurā ikviens jūtas pieņemts un iederīgs, attiecīgi dotot iespēju pozitīvām emocijām un saliedētības spēkam.

Par konferenci

Mūsdienīgas un uz attīstību vērstas sabiedrības pamatnosacījums ir sabiedrības līdztiesība visplašākajā tās izpratnē, kas nozīmē kā vides, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) piekļūstamību, tā sociālās iekļaušanas un diskriminācijas riskiem pakļauto sabiedrības grupu aizsardzību.

Novērtējot ES fondu ieguldījumu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā, kā arī vispārējās sabiedrības, tostarp atbildīgo un pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju informētības un izpratnes par iekļaujošo dizainu veicināšanas nepieciešamību,  2021. gada 24. novembrī LR Labklājības ministrija rīkoja konferenci “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē”, kurā dažādu nozaru eksperti un profesionāļi runāja par to, kā veicināt tehnoloģiski pielāgotas vides un infrastruktūras, t.s., informācijas komunikāciju tehnoloģiju piekļūstamību ikvienam.

Konferencē uzstājās dažādu jomu eksperti un viedokļu līderi, ar padziļinātu izpratni par iekļaujošu dizainu un tā principu ieviešanas nozīmi apkārtējās vides uzlabošanai un piekļūstamības nodrošināšanai.

Konferences mērķis

Veicināt profesionāļu informētību un  sabiedrības izpratni par iekļaujošu dizainu un ES fondu ieguldījumu horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanā, tostarp, veicināt sabiedrības izpratni un interesi par sasniegumiem un pielietojumiem iekļaujoša dizaina jomā, kas vērsti uz vides un IKT piekļūstamību ikvienam. Vīzija – veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanos, ar praktisku ievirzi vides piekļūstamības veidošanā.

Konferences mērķauditorija

Konferences saturs ir orientēts uz to, lai ik katrs no mums varētu gūt vērtīgu informāciju iekļaujošākas sabiedrības veidošanai. Īpaši aicinām iepazīties ar konferences materiāliem pašvaldību iestāžu amatpersonas, kuru atbildībā ir sociālās politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība, dažādu organizāciju, tostarp ārvalstu pārstāvji, kuru kompetencē ir piekļūstamības, sociālās iekļaušanas, iekļaujošā dizaina un universālā dizaina jautājumi (tostarp arhitekti, arhitektu biroji, būvniecības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses, izglītības iestāžu pārstāvji, tostarp profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, kuras īsteno mācību programmas būvniecības un IT specialitātēs un pakalpojumu sniegšanā, studenti, docētāji u.c.).

Norise

Laiks: 2021. gada 24. novembris, no plkst. 9.00 līdz 16.30
Vieta: www.videvieno.lv

Pasākuma darba valoda – latviešu un angļu, (tulkojumam no angļu valodas tika nodrošināts sinhronais tulkojums, surdotulkojums un subtitri latviešu valodā).

Konferences laikā tika nominēti un apbalvoti ES fondu labās prakses projektu īstenotāji, kuri tika iepriekš izvirzīti, balstoties uz vides un informācijas konsultācijām ES fondu projektu īstenošanas rezultātiem. Vairāk sadaļā Labā prakse“.