Privātuma politika

Vispārīgā daļa un piekrišana datu apstrādei

Iesākumam, pateicamies par izrādīto interesi dalībai konferencē “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē”, kas notiks 2021. gada 22. oktobrī (Pasākums).

Lai turpinātu reģistrāciju, Jums ir jāsniedz piekrišana savu personas datu apstrādei pamatojoties uz 27.04.2016. Eiropas parlamenta un padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī pamatojoties uz šajā deklarācijā noteikto.

Uzsākot Pasākuma pieteikšanās formas (Forma) aizpildīšanu, Jūs sniedzat piekrišanu datu apstrādei – ja Jūs nevēlaties sniegt piekrišanu datu apstrādei saskaņā ar šo privātuma deklarāciju, lūdzam neuzsākt Formas aizpildīšanu. Tāpat, uzsakot Formas aizpildīšanu, Jūs aplieciniet, ka Formā sniegta informācija ir patiesa, un Jums ir visas tiesības noteiktās informācijas sniegšanai.

Mērķis Jūsu datu apstrādei

Jūsu sniegtie dati tiks apstrādāti ekskluzīvi mērķim, lai reģistrētos un piedalītos Pasākumā (saziņai, identifikācijai utt.), kā arī, lai lietotu noteiktas mājaslapas: www.videvieno.lv funkcijas, kas piesaistītas tikai reģistrētajiem lietotājiem. Tāpat, dati var tikt izmantoti, paziņojumu, ziņu,
informācijas sniegšanai, anketēšanai par Pasākumu vai tajā izklāstītajām tēmām.

Ievākto datu kategorijas/veidi

Ievāktie dati atbilst Formas informācijai, t.i., datu subjekta identificējošā informācija (minimālā apjomā), kā arī kontakta informācija.

Datu apstrāde, uzglabāšana, nodošana, atsaukšana

Jums jebkurā brīdī ir tiesības atsaukt sniegto datu apstrādi, kā arī precizēt datus rakstot uz epastu info@dienasmediji.lv. Noteiktais kontakta e-pasts, var tikt mainīts.

Par datu iesniegšanu un piekrišanu datu apstrādei tiek uzskatīta gan Formas pilnīga aizpildīšana un iesniegšana, gan arī tās daļēja aizpildīšana, proti, Formas aizpildīšanas uzsākšana.

Datu apstrāde ir paredzēta 24 mēnešus no to iesniegšanas datuma. Pēc noteiktā perioda, ievāktie dati tiks dzēsti. Noteiktais termiņš, paredzot leģitīmus mērķus, var tikt pagarināts, par to informējot datu subjektu, tādā veidā sniedzot iespēju atteikties no turpmākas datu apstrādes.

Datu pārzinis ir SIA “Izdevniecība Dienas Mediji”, Reģ.Nr.40003804497, adrese: Andrejostas 23, Rīga, LV-1045, tālr. +371 67063100, e-pasts info@dienasmediji.lv.

Datu pārzinis var tikt mainīts, jo datu apstrāde tiek veikta Latvijas Republikas Labklājības ministrijas uzdevumā. Datu pārzinim ir tiesības nodot datus Latvijas Republikas Labklājības ministrijai.

Deklarācijā paredzētie noteikti var tikt grozīti, t.sk., papildināti, ievērojot datu apstrādes mērķus, apjomus un apstrādes termiņus.